ESPAI XAMBA: Punt de trobada matinal

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 0001.jpg

DEFINICIÓ

Servei comunitari diürn, de baixa intensitat assistencial, per a persones amb trastorn mental amb voluntat d’establir contacte social i relacions interpersonals.

NECESSITAT

El risc d’aïllament i d’exclusió social és un factor molt present dins l’àmbit de la salut mental. Per un cantó pot ser el desencadenant d’un inici o agreujament del problema de salut i, per un altre cantó, també pot esdevenir la conseqüència final d’un problema de salut mental ja existent.

Les relacions socials són vitals en el procés de creixement i desenvolupament de l’individu. El fet de disposar de suport social afavoreix la cobertura de necessitats tant bàsiques com són l’afecte, la afiliació, la pertinença, la identitat, la seguretat i l’aprovació. També afavoreix la prevenció de respostes patològiques associades a l’estrès, la baixa adhesió als tractaments i l’aïllament social. Gràcies als vincles personals, augmenta la possibilitat que es produeixin conductes més saludables i una millora de la qualitat de vida de les persones.

El nostre territori disposa d’una xarxa d’entitats i dispositius d’atenció i promoció de la salut que, de manera coordinada, es complementa  per donar resposta a les necessitats bàsiques i especialitzades en relació a la salut mental.  Fa més de 20 anys que la nostra entitat forma part activa d’aquesta xarxa oferint serveis comunitaris amb l’interès de contribuir a una major i més complerta intervenció de la xarxa vers la salut mental.

Creiem que la finalitat última de tota intervenció comunitària és que la persona desenvolupi les seves capacitats per tal de ser agent actiu i responsable de les pròpies decisions i la pròpia vida en el seu entorn social. Seguint aquest principi, les persones necessiten espais dins la comunitat on poder desenvolupar la seva basant social i establir vincles amb els altres.

Es poden considerar espais comunitaris fon de relacions socials el lloc de feina, centres formatius,  centres cívics, agrupacions esportives, entitats socioculturals, ass. de veïns… Hi ha factors que dificulten especialment el que persones amb trastorn mental puguin accedir a aquests espais o que, un cop hi hagin accedit, s’hi  puguin adaptar  i mantenir-hi la seva participació.

Aquests factors als que ens referim poden ser tant de caràcter intern de la persona (simptomatologia, consciència de malaltia, capacitats desenvolupades, estat emocional, situació econòmica…) cóm de caràcter extern (manca d’oferta laboral per el col·lectiu, manca de suport per la formació,  horaris de la oferta lúdica i cultural, estigma social…).

Com a resultat de la dificultat que implica l’encaix entre les característiques de les persones amb trastorn mental i la oferta de la ciutat, tenim que una part important del col·lectiu es troba actualment en una situació d’aïllament social o de risc d’aïllament. Persones que es relacionen amb un cercle mínim molt proper i de manera purament funcional (visites mèdiques, alguna botiga i algun membre de la família).

Per aquest motiu oferim un recurs de trobada social dins la comunitat que serveixi en un primer moment, i de manera immediata, per trencar amb aquest aïllament i començar a gaudir dels beneficis personals que les relacions interpersonals aporten. En un termini mig, les persones que així ho desitgin, es veuran en condicions més favorables per ampliar aquests contactes a d’altres  àmbits de la comunitat. L’adquisició i manteniment d’habilitats socials i de competències personals potenciarà la seva integració social en el sentit més normalitzat possible.

OBJECTIUS

General

 • Propiciar l’establiment de vincles significatius trencant amb l’aïllament social de les persones.

Específics

 • Potenciar les capacitats / habilitats socials i comunicatives
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats personals
 • Potenciar la participació i autogestió dins el grup i la comunitat
 • Afavorir hàbits de vida més saludables

PERFIL DELS BENEFICIÀRIS

Persones majors d’edat amb trastorn mental que es troben en situació d’aïllament social o que n’existeix el risc i que manifesten voluntat, desig,  d’ampliar el seu cercle de relacions interpersonals. Persones que perceben que no tenen prou coberta l’àrea social  i que veuen en aquest servei una oportunitat per  participar en la comunitat i ampliar vincles socials.

Un cop sol·licitat el servei a la pròpia entitat, la coordinadora del projecte realitzarà una entrevista amb la persona i, si s’escau, amb la família, per valorar si aquest és el recurs més adequat per la persona. En cas que estigui també rebent una atenció complementària en algun altre dispositiu de la xarxa o en algun altre projecte de la pròpia associació, es durà a terme la coordinació necessària amb aquests altres serveis per tal de poder realitzar un treball conjunt més efectiu.

Criteris d’admissió

 • Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental majors de 18 anys.
 • Estabilitat clínica, en cas contrari, primer es treballarà aquest període d’inestabilitat abans de donar-li accés al servei.
 • Persones amb un nivell d’autonomia funcional suficient per realitzar les activitats.

Criteris d’exclusió

 • Persones que presentin actituds o conductes disruptives, amb impulsivitat- agressivitat, que no permetin una bona adaptació al recurs. ƒ
 • Persones amb un deteriorament cognitiu que els impedeixi participar activament de l’activitat i de la comunicació entre els companys. ƒ
 • Presentar un consum actiu de tòxics en el moment de la vinculació. ƒ
 • No acceptació de la normativa del servei.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

 El servei es durà a terme durant tot l’any, exceptuant el mes d’agost  que no oferirem el servei pel descans dels professionals.

Els usuaris podran acordar lliurement amb la coordinadora la regularitat de la seva assistència. Un cop acordada, caldrà un compliment mínim d’aquesta segons la normativa del servei. L’activitat diària proposada constarà d’un seguit d’opcions lliures dinamitzades per un professionals i/o un voluntari especialitzat.

Les activitats es programaran en funció  dels  propis interessos dels usuaris i de les seves propostes. Aquesta planificació inicial, que proposem a continuació, estarà subjecta a revisió regularment segons acordem entre els usuaris i l’equip de professionals i voluntaris. Mitjançant la participació dels implicats anirem organitzant un programa o un altre.

Activitat diària  permanent:

 • Conversa sobre temes propis, notícies del dia, propostes d’activitat…
 • Biblioteca
 • Ludoteca
 • Tennis taula
 • Esmorzar de mig matí

Activitat diària opcional:

 • Expressió i creació
 • Participació a la comunitat (lúdica, cultural, voluntariat…)
 • Promoció d’ hàbits saludables
 • Activitats de promoció de les capacitats cognitives (memòria, agilitat mental, comprensió, agilitat lectora, atenció, percepció…)
%d bloggers like this: